Hope you like beanies, short buses, and Grandma’s boys, ‘cos these are the three topics dominating the conversation on this week’s episode. This week we’re talking about the first three boys of Tokyo 2019-2020. We also delve into all the possibilities that may present themselves when you own a school bus that doubles as your home. Can you teach us how to work the washing machine? It’s Tadaima: A Terrace House Podcast!

 

Special thanks to Costco Subs for translating the videos below!

 

Shohei Matsuzaki

Chins & Shins: https://amara.org/en/videos/UKKQaKiiIipq/info/gong-kai-madeato3ri-tai-wan-karadong-jing-hetamaninokenkanarada-zhang-fu-xin-menba4ren-mu-ha/

Intro Interview: https://amara.org/en/videos/DKlgdL9Ueowr/info/xin-zhu-ren-intabiyu4-song-xiang-ping-bian-dan-chun-nile-shisoudatsutakara/

 

Kenji Yoshihara

Chins & Shins: https://amara.org/en/videos/cyylpDPjOGdy/info/gong-kai-madeato2ri-iizi-gaitarahai-niyou-itai-xin-menba5ren-mu-ha/

Intro Interview: https://amara.org/ja/videos/S6ACMBPWrIfm/info/xin-zhu-ren-intabiyu5-ji-yuan-jian-si-bian-papamiyuzishiyanninaritai/

 

Ruka Nishinoiri

Chins & Shins: https://amara.org/en/videos/REdcW769kPrp/info/gong-kai-madeato1ri-5ren-xiong-di-nochang-nan-cheng-chang-shitegui-tsutekitene-xin-menba6ren-mu-ha/

Intro Interview: https://amara.org/en/videos/MVoyhLEwmAzS/info/xin-zhu-ren-intabiyu6-xi-ye-ru-liu-jia-bian-nu-nozi-tohua-sutoyan-gachi-kunatsuchiyau/

 

Original music by Native (aka Jack McGinnis).

 

Connect with us! 

Website: https://terracehousepodcast.com/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnGz8U0gf8cHZ39vbjWuOuw

Instagram: https://instagram.com/tadaimagram

Twitter: https://twitter.com/tadaimapod

Facebook: https://facebook.com/groups/tadaimaclan

 

#TERRACEHOUSE #Netflix

Share | Download