Red Rice faithful rejoice! This week we watch and discuss five more English-translated episodes of Another Terrace, the supplemental clips that got cut from episodes of Terrace House: Opening New Doors. Find out which girl Yui decided to take a bath with, how bad Masao’s luck actually is, the mysteries behind metabolic syndrome, and the good advice from Enon that got ignored.

 

BIG UPS TO CostcoSubs for translating the videos linked below!

【42nd WEEK】Yui: "My heart starts pounding when he looks at me..." Bath time with Risako

https://amara.org/en/videos/mSOmFwQf24Iv/info/42nd-week-you-yi-jian-tsumerarerutodokidokishichiyau-li-sha-zi-tonobasutaimu/

【43rd WEEK】“We might fall in love with each other…” In the middle of the night, Yui and Masao in the TV room

https://amara.org/en/videos/zfPf05JkIMXM/info/43rd-week-you-yi-si-tachilian-ai-hazimatsuchiyaukamo-li-sheng-tozhen-ye-zhong-nopureirumu/

【43rd WEEK】Kaito: "I don't feel like you're considering Maya..." Risako in tears…

https://amara.org/en/videos/NmkcdfLGHur9/info/43rd-week-hai-dou-mayanokotokao-eteagetenaindana-li-sha-zi-galei/

【44th WEEK】"I wonder what I'm doing wrong..." The current state of Yui's job hunt

https://amara.org/en/videos/r02P8QBScbRV/info/44th-week-he-gadamenandarou-you-yi-jiu-zhi-huo-dong-noxian-zai-di/

【44th WEEK】"I can't watch a kiss scene with you..." Enon Kawatani commenting on Masao's love troubles

https://amara.org/en/videos/v28CTPyCKmZz/info/44th-week-ke-chang-nokisushinhajian-renai-chuan-gu-hui-yin-li-sheng-nolian-noonao-mini/

 

Original music by Native (aka Jack McGinnis).

Share | Download